Przedmioty wybieralne PDF Drukuj Email

Zasady wyboru przedmiotów przez studentów

1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez:
a) starostów grup specjalnościowych – w przypadku, gdy studenci wybierają przedmioty w ramach przedmiotów specjalnościowych,
b) starostów wszystkich grup danego kierunku studiów - jeśli wybór dotyczy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych lub kierunkowych.
Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim.

2. Przy wyborze studenci korzystają z syllabusów przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów), ale i oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności. W razie potrzeby studenci mogą poprosić dziekana o godzinę dziekańską i salę na zebranie (jednorazowo w semestrze).

3. Wybrane przez studentów przedmioty organizatorzy zebrań zgłaszają do dziekanatu do 20 listopada (przedmioty realizowane w semestrze letnim) i do 20 maja (przedmioty realizowane w semestrze zimowym). Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go cała grupa dziekańska lub co najmniej 24 studentów (dotyczy pierwszych dwóch lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia), lub co najmniej 18 studentów (dotyczy pozostałych lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.

4. W razie nie zgłoszenia (nie wybrania) przedmiotu w wyznaczonym powyżej terminie przez studentów, wyboru dokonuje prodziekan.

 
Zasady wyboru specjalności na I stopniu studiów PDF Drukuj Email

1.    Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału
i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
2.    Podstawą wyboru są informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych
z kierownikami specjalności.
3.    Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić do dnia 31 marca. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w ramach godzin dziekańskich.
4.    Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
5.    Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje w terminie ustalonym przez prodziekana, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową
i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów.
W przypadku braku zaliczenia któregokolwiek z tych semestrów, przy obliczaniu średniej ocen za ten semestr student przyjmuje ocenę „0” dla każdego
z niezaliczonych przedmiotów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
6.    W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana w porozumieniu z samorządem studenckim (w przypadku studiów stacjonarnych) lub ze starostami grup (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. W przypadku studiów niestacjonarnych prodziekan może dodatkowo wziąć pod uwagę oświadczenie pracodawcy o preferowanej przez niego specjalności, ze względu na charakter (rodzaj) wykonywanej przez studenta pracy. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
7.    Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności.
8.    Na danym kierunku studiów tworzona jest w zasadzie jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu
z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
9.    Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana do dziekana w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
10.    Ostateczne zakończenie akcji wyboru specjalności powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia.

 
Zasady wyboru specjalności na I st. studiów PDF Drukuj Email

Zasady wyboru specjalności

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze trzecim.
 2. Podstawą wyboru są informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić do dnia 20 grudnia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w ramach godzin dziekańskich.
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje, w terminie ustalonym przez prodziekana, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana w porozumieniu z samorządem studenckim (w przypadku studiów stacjonarnych) lub ze starostami grup (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. W przypadku studiów niestacjonarnych prodziekan może dodatkowo wziąć pod uwagę oświadczenie pracodawcy o preferowanej przez niego specjalności, ze względu na charakter (rodzaj) wykonywanej przez studenta pracy. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest w zasadzie jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić do dnia 1 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana do dziekana w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.