Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PDF Drukuj Email

M-10-97-1100/2017                                                                        Kraków  05.05.2017 r.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub inny równorzędny, Automatyka i Robotyka)
 2. posiadają potwierdzoną wiedzę zakresu  metrologii współrzędnościowej
 3. mają otwarty przewód doktorski
 4. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego
 6. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem  publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 15 pkt
 7. wykazują umiejętność analitycznego i twórczego myślenia
 8. posiadają doświadczenie w metodach oceny niepewności pomiarów oraz programowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek 6c, pokój c107, tel. 12 628-32-38, 37-50 w godzinach 9:00 – 14:00 w terminie do dnia 26.05.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.
 6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 02.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).