Harmonogram kursów


 
 
 

 
 
Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi

 • Ochrona powierzchni ziemi i gleby

  Zakres modułu:
  - kopaliny; - źródła zanieczyszczeń; - sposoby ochrony;
   

 • Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

  Zakres modułu:
  - źródła zanieczyszczeń wód; - zdolności zbiorników do autoregeneracji; - sposoby ochrony wód; - oczyszczalnie ścieków;
   

 • Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

  Zakres modułu:
  - źródła zanieczyszczeń powietrza; - normy zanieczyszczeń obowiązujące w Polsce i w Europie; - sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
   

 • Promieniowanie. Hałas.

  Zakres modułu:
  - źródła hałasu; - źródła promieniowania; - ochrona przed hałasem i promieniowaniem;
   

 • Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

  Zakres modułu:
  - aspekty prawne - pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia inwestycji/uruchomienia procesu przemysłowego; - obszary NATURA 2000;
   

* * *

 
 
Ochrona środowiska - pro środowiskowe technologie konstrukcyjne

 • Rozwiązania proekologiczne

  Zakres modułu:
  - gospodarka energetyczna; - gospodarka wodą pitną, wodą opadową, ściekami, jakość powietrza, aspekt społeczny; - domy pasywne - domy "zero" - domy energooszczędne - domy ekologiczne - przykłady realizacji;
   

 • Materiały konstrukcyjne

  Zakres modułu:
  - materiały eksperymentalne - glina; - materiały kompozytowe; - możliwość zastosowania materiałów biodegradowalnych - korzyści i ograniczenia;
   

 • Możliwości wykorzystania materiałów z odzysku

  Zakres modułu:
  - wykorzystanie materiałów z recyklingu w budownictwie; - przykładowe systemy kontroli jakości wyrobów z recyklingu;
   

 • Gospodarka energią cieplną i elektryczną w budynku

  Zakres modułu:
  - alternatywne źródła energii wykorzystywane w budownictwie; - instalacje: systemy grzewcze, wentylacja i klimatyzacja komfort użytkowania budynku - a wpływ na środowisko; - instalacje: oświetlenie sztuczne a energooszczędność;
   

 • Eksploatacja budynku - koszty i możliwości
   

* * *

 
 
Gospodarka odpadami

 • Charakterystyka przepisów regulujących gosp. odpadami

  Zakres modułu:
  1. Główne ustalenia statystyczne – czyli dlaczego gospodarka odpadami jest tak ważnym zagadnieniem. 2. Podstawowe pojęcia teoretyczne z regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. 3. Podstawy prawne - wybrane regulacje prawne z zakresu przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 4. Strategie działań w zakresie gospodarki odpadami. 5. Podsumowanie.
   

 • Gospodarka odpadami w firmie

  Zakres modułu:
  1. Zarządzanie odpadami - zasady ogólne w gospodarce odpadami. 1.1. Zasady gospodarowania odpadami – obowiązki administracyjne 2. Plany gospodarki odpadami 3. Stosowane technologie w zakresie przetwarzania odpadów 4. Podsumowanie
   

 • Identyfikacja materiałów polimerowych i opakowań jako głównego źródła odpadów

  Zakres modułu:
  1. Rodzaje i sposoby identyfikacji wyrobów z tworzyw i kompozytów. 2. Przykłady systemów zbierania i identyfikacji odpadów. 3. Surowce do wytwarzania, metody otrzymywania i kierunki zastosowania, możliwość zastosowania materiałów ekologicznych zamiast surowców tradycyjnych. 4. Rodzaje polimerów i sposoby ich oznaczania. 5. Technologie niskoodpadowe i bezodpadowe. 6. Przykłady rozpoznawania odpadu po postaci wyrobu. 7. Jakość materiałów i wyrobów z recyklatów polimerowych. 8. Hasła do zapamiętania / samodzielnego przemyślenia.
   

 • Metody zagospodarowania i utylizacji odpadów

  Zakres modułu:
  1. Recykling materiałowy. 2. Spalanie z odzyskiem energii. 3. Recykling chemiczny / surowcowy. 4. Kompostowanie i recykling biologiczny. 5. Hasła do zapamiętania / samodzielnego przemyślenia.
   

 • Inne rodzaje odpadów i sposoby ich przetwarzania

  Zakres modułu:
  1. Odpady niebezpieczne. 2. Odpady niebezpieczne dnia codziennego - organizacja systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych. 3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 4. Podsumowanie
   

* * *

 
 
Audyt ekologiczny przedsiębiorstwa - wybrane aspekty prawne związane z ochroną środowiska naturalnego

 • Audyt ekologiczny
   
 • Charakterystyka przepisów regulujących postępowanie z odpadami w przedsiębiorstwie
   
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
   
 • Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
   
 • Finansowanie wdrożenia nowych, proekologicznych technologii przetwarzania odpadów
   

* * *